1. Jeżeli Kupujący jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, wówczas na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z poniższymi postanowieniami. W przeciwnym razie poniższych postanowień nie stosuje się.
 2. Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Klient może wykorzystać w tym celu przygotowany przez Caninsien formularz odstąpienia - dostępny pod adresem www.caninsien.com, wysyłając uzupełniony formularz na adres wskazany w ust. 3 poniżej. Klient może również wykorzystać formularz odstąpienia stanowiący załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumentów.
 3. Zwracany towar powinien zostać wysłany przez Klienta na adres: JBK Sp. z o.o. Księcia Eryka II 6/2, 71-760 Szczecin.
 4. Zwrot towaru następuje wraz z dedykowanymi do niego prezentami.
 5. W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia, umowę uważa się za niezawartą, a Kupujący jest wolny od wszelkich zobowiązań. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego towaru będące wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 6. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie - wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie – nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wysłania przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot towaru przesyłką za pobraniem nie jest akceptowany (przesyłki takie nie będą odbierane, w związku z czym towar uznaje się za niezwrócony).
 7. Towar może zostać zwrócony przez Klienta również za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez Caninsien. Aby zwrócić towar w taki sposób należy skontaktować się z Caninsien telefonicznie (nr telefonu: (+48) 734 427 964) w celu umówienia terminu odbioru towaru przez firmę kurierską. O ile zwrot towaru dokonywany jest wraz ze złożeniem przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu, wówczas do przesyłki kurierskiej Klient winien załączyć oświadczenie o odstąpieniu (Klient może wykorzystać formularz odstąpienia).
 8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 9. Zwrot uiszczonej przez Kupującego ceny wraz z kosztami dostarczenia towaru do Kupującego zostanie dokonany przez Caninsien niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia jemu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot dokonany zostanie przy użyciu takiej samej formy płatności, jakiej użył Klient, przy czym w razie dokonania przez Klienta płatności za pomocą karty upominkowej zwrot nastąpi poprzez wydanie Kupującemu karty upominkowej.
 10. Jeżeli Kupujący zapłacił za towar przelewem bankowym, wówczas zwrot nastąpi na rachunek bankowy, wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. W przypadku, gdy Kupujący nie wskazał takiego numeru w oświadczeniu o odstąpieniu, zwrot nastąpi dopiero po przekazaniu przez Kupującego numeru rachunku bankowego do Caninsien.
 11. Jeżeli Kupujący zapłacił za towar przy odbiorze przesyłki (płatność za pobraniem), wówczas zwrot nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Kupujący nie wskazał rachunku bankowego, Caninsien wyśle na adres e-mail Kupującego wiadomość e-mail z prośbą o podanie numeru rachunku bankowego, na który powinien nastąpić zwrot lub skontaktuje się z Kupującym telefonicznie.
 12. Serwis nie weryfikuje z jakiego rachunku bankowego lub z czyjej karty kredytowej nastąpiła płatność za produkty zamówione w Serwisie. Weryfikacja taka nie jest dokonywana również przed dokonaniem zwrotu ceny produktu oraz kosztów przesyłki do Kupującego.
 13. Prawo odstąpienia nie przysługuje Kupującemu w przypadkach wskazanych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, tj. w przypadku umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.